Regulamin wydarzenia

1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy uczestnikiem wydarzenia, a organizatorem wydarzenia Kregulcowe Dni: Wojna Służby. Decyzja o uczestnictwie w imprezie jest równoznaczna z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich poleceń zawartych w jego treści, jak również akceptacją regulaminu konwentu, który jest dostępny na stronie internetowej www.kregulec.pl

1.2. Wydarzenie Kregulcowe Dni: Wojna Służby odbywa się na terenie miasta Jastrzębie – Zdrój od godziny 9:00 w sobotę 16 maja, do godziny 21:00.

1.3. Wydarzenie Kregulcowe Dni: Wojna Służby organizowane przez Klub Fantastyki Kregulec jest imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504)

1.4 Osoby wchodzące w skład organizacji wydarzenia są wolontariuszami, którzy nie czerpią z tego tytułu korzyści materialnych ani finansowych.

1.5 Wszelkie opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacyjnych wydarzenia oraz na cele statutowe stowarzyszenia.

2. POSTANOWIENIE SZCZEGÓŁOWE

2.1 Uczestnicy zobowiązani są do:

a) zapoznanie się z regulaminem wydarzenia
b)  kulturalnego zachowywania się w czasie i na terenie wydarzenia
c)  zachowania czystości i porządku
d) zakupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

2.2 Uczestnikom zabrania się następujących rzeczy:

a)  palenia wyrobów tytoniowych, palenie dozwolone jest jedynie w specjalnie wyznaczonej strefie
b) posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków psychotropowych i odurzających
c) chodzenia w negliżu (bez koszulki bądź w samej bieliźnie), poza wyznaczonymi do tego miejsca przebieralniami i prysznicami
d)  wnoszenia zwierząt, wyjątek stanowi ochrona, bądź osoby wyznaczone przez organizatorów

e) podłączania własnych urządzeń elektrycznych (czajników, tosterów, suszarek, ładowarek, laptopów itp.), w miejscach do tego nieprzeznaczonych
f) parkowania na terenie wydarzenia, w miejscach do tego nie wyznaczonych

g) wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia innych współuczestników, w szczególności broni białej, palnej i ASG oraz materiałów wybuchowych

3. WARUNKI UDZIAŁU

3.1 Udział w wydarzeniu w strefie zamkniętej mogą brać udział tylko osoby, które dokonały opłaty za bilet wstępu. Prócz tego na terenie wydarzenia prawo do przebywania posiadają: obsługa wydarzenia, osoby wyznaczone przez zarząd budynku oraz organizatorzy.

3.2 Uczestnik kupując bilet wstępu akceptuje niniejszy regulamin, tym samym zobowiązuje się do jego przestrzegania. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

3.3 Dzieci do dziesiątego roku życia wchodząc na teren wydarzenia za darmo, jednak wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, rodzica bądź prawnego opiekuna.

3.4 Uczestnik, który w dniu wydarzenia nie ukończył wieku pełnoletniego zobligowany jest do dostarczenia zgody pisemnej, rodzica lub prawnego opiekuna. Zgoda należy dostarczyć podczas akredytacji. Wzór dokumentu dostępny jest na stronie wydarzenia pod adresem www.kregulec.pl

3.5 W momencie przekroczenia limitu miejsca na terenie wydarzenia organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaprzestania sprzedaży biletów wstępu.

3.6 W przypadku rezerwacji należność za bilet wstępu należy wpłacić na konto bankowe, którego numer podany jest w systemie rezerwacji, w terminie do dwóch tygodni od daty dokonania rezerwacji. Po upływie tego okresu rezerwacja automatycznie zostanie anulowana. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich.

3.7 Uczestnik po zakupie biletu wstępu otrzymuje identyfikator oraz opaskę na rękę. Przedmioty te należy nosić w widocznym miejscu. Uczestnicy są zobligowani okazywać identyfikator i opaskę na każde wezwanie organizatorów lub członków ochrony. Każdorazowe zdjęcie opaski jest równoznaczne anulowaniem akredytacji biletu. Tym samym osoba nie ma prawa wejść na teren konwentu, bądź musi zakupić nowy bilet.

3.8 Zgubienie bądź zerwanie opaski lub identyfikatora przez uczestnika należy jak najszybciej zgłosić w punkcie akredytacji lub obsłudze wydarzenia.

3.9. Zgubienie opaski jest obarczone karą w wysokości pełnej wartości biletu wstępu za wydanie duplikatu.

3.10 Zabronione jest przekazywania bądź odsprzedaż biletów wstępu, identyfikatora lub opaski osobom trzecim.

4. INFORMACJE DODATKOWE

4.1 Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na prezentację przez organizatora nagrań video oraz zdjęć wykonanych podczas trwania wydarzenia oraz rozpowszechnianie ich w dowolnej formie. Jednocześnie każdy uczestnik może zażądać od organizatora zaprzestania upubliczniania jego wizerunku w sytuacji kiedy może to w istotny sposób naruszyć jego godność osobistą.

4.2 Wszystkie dane podane przez uczestnika przy rezerwacji biletu wstępu, służą tylko i wyłącznie do ewidencji i zapewnienia bezpieczeństwa na konwencie i są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z zaleceniami po wydarzeniu wszystkie dane ulegną zniszczeniu.

4.3 W przypadku podejrzenia, iż uczestnik posiada przy sobie rzeczy niedozwolone w regulaminie wydarzenia, bądź niebezpieczne dla otoczenia, pracownicy ochrony posiadają prawo (za zgodą uczestnika) zrewidować jego rzeczy osobiste. W razie odmowy, uczestnik może zostać usunięty z terenu wydarzenia. Jeśli uczestnik będzie mimo wszystko stawiał opór zostanie wezwana policja.

4.4 W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu na terenie wydarzenia, bądź bycia pod jego wpływem, ochrona za zgodą uczestnika może poddać go badaniu alkomatem. W przypadku gdy uczestnik odmówi takiego badania, a jest w złym stanie, wynikającym z odurzenia alkoholowego, bądź jest takie podejrzenie zostanie wezwana policja aby wykonać takie badanie. Jeśli stan uczestnika zostanie potwierdzony badaniem, uczestnik zostaje pociągnięty do odpowiedzialności.

4.5  W przypadku uczestników niepełnoletnich będących pod wpływem alkoholu bądź używek, rodzice lub opiekunowie prawni zostaną poinformowani o tym fakcie przez organizatorów.

4.6 Uczestnik wydarzenia, który posiada objawy/ataki choroby (np. wady serca) mogące być niebezpieczne dla ich zdrowia/życia są zobowiązani poinformować o tym organizatorów oraz służby medyczne. Dodatkowo uczestnicy muszą posiadać przy sobie informację o chorobie,alergiach bądź przyjmowanych lekach.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży biletu wstępu danej osobie bez podania konkretnej przyczyny.

5.2 W przypadku naruszenia regulaminu konwentu przez uczestnika, podmiot zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej, jak i finansowej, za wszelkie szkody wynikające z tego tytułu.

5.3 Uczestnik nieprzestrzegający regulaminu wydarzenia mogą zostać usunięci z terenu wydarzenia bez zwrotu pieniędzy z akredytacji.

5.3 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:

a) nieprawidłowo zaparkowane samochody
b) powielanie multimediów chronionymi prawami autorskimi
c) rzeczy pozostawione przez uczestnika bez opieki na terenie wydarzenia
d) zajście w ciąże podczas wydarzenia
e) wypadki i zdarzenia skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu poza terenem wydarzenia
f) szkody moralne uczestników wydarzenia

5.4 Sprawy nie objęte regulaminem rozpatrywane są przez koordynatora głównego. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy kierować pytania do koordynatora na adres: klub.kregulec@gmail.com