Regulamin wolontariuszy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy zainteresowanym do zostania wolontariuszem/helperem, a organizatorem wydarzenia Kregulcowe Dni: Studencka Intryga. Decyzja o uczestnictwie w imprezie jest równoznaczna z akceptacją oraz przestrzeganiem wszystkich poleceń zawartych w jego treści, jak również akceptacją regulaminu konwentu, który jest dostępny na stronie internetowej www.kregulec.pl

1.2. Wydarzenie Kregulcowe Dni: Wojna Służby odbywa się na terenie miasta Jastrzębie – Zdrój od godziny 9:00 w sobotę 16 maja do godziny 21:00.

1.3. Wydarzenie Kregulcowe Dni: Studencka Intryga organizowane przez Klub Fantastyki Kregulec jest imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504).

2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

2.1 Do zgłoszenia się na stanowisko wolontariusz zgodnie z prawem jest uprawniona każda osoba z ukończonym 16 rokiem życia.

2.2 Wolontariusz zobowiązany jest do podporządkowania się wszystkim osobom wchodzących w skład organizacji wydarzenia.

2.3 Podstawowym obowiązkiem wolontariusza jest niesienie pomocy uczestnikom w czasie trwania całego wydarzenia, nawet gdy nie jest w danej chwili na dyżurze.

2.4 Wolontariusz powinien stawić się na terenie wydarzenia w godzinach wyznaczonych w przesłanym formularzu zgłoszeniowym, natomiast opuścić wydarzenie dopuszczalne jest po uzyskaniu wcześniejszej zgody koordynatora.

2.5 Obowiązkiem wolontariusza jest stawianie się na wyznaczonych zebraniach. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wolontariusz będzie w tym samym czasie pełnił swój dyżur lub koordynator zwolni z zebrania.

2.6 Wolontariusz zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania ustalonego grafiku. Wszelkie zmiany powinny zostać wcześniej ustalone i zaakceptowane z koordynatorem.

2.7 Wolontariusz proszony jest o zachowanie wysokiej kultury osobistej wobec innych uczestników wydarzenia oraz współpracowników.

2.8 Wolontariusz ma bezwzględny zakaz wnoszenia na teren wydarzenia wszelkiego rodzaju używek bądź bycia pod ich wpływem. Jeśli nastąpi taka sytuacja zostaje natychmiast pociągnięty do odpowiedzialności.

2.9 Wolontariusz obowiązuje zakaz rozdawania biletów wstępu osobom trzecim. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności.

3. WARUNKI ZGŁOSZENIA

3.1 Warunkiem przyjęcia na stanowisko wolontariusz jest przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości elektronicznej na adres mailowy klub.kregulec@gmail.com, zatytułowanej „Kregulcowe Dni – Zgłoszenie na wolontariusza”, które powinno zawierać:

a) imię i nazwisko zgłaszanego
b) data urodzenia
c) miejsce zamieszkania
d) adres e-mail
e) numer telefonu
f) doświadczenie jako wolontariusz
g) godzina możliwego przybycia w piątek na wydarzenie
h) ewentualne problemy zdrowotne

3.2 Informacja o przyjęciu na stanowisko zostanie przesłana na e-maila, z którego zostało przesłane zgłoszenie w czasie do dwóch tygodni i po zamknięciu rejestracji.

4. INFORMACJE DODATKOWE

4.1 Wolontariusz wywiązując się z obowiązków powoduje zwolnienie z opłat dotyczących biletu wstępu i uprawnia do uzyskania zaświadczenia o wolontariacie.

4.2 W przypadku gdy wolontariusz wyraźnie wybiega poza swoje obowiązki na rzecz wydarzenia, organizator może dodatkowo wynagrodzić daną osobę w postaci barteru bądź finansowo.

4.3 W momencie dotyczącym złego samopoczucia ze strony wolontariusza, problemów z uczestnikami lub innym współpracownikami niezwłocznie należy poinformować koordynatora o zaistniałym problemie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W przypadku naruszenia regulaminu helperów oraz regulaminu konwentu, podmiot zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej, jak i finansowej, za wszelkie szkody wynikające z tego tytułu. 

6.2 Sprawy nie objęte regulaminem rozpatrywane są przez koordynatora mediów. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy kierować pytania do koordynatora mediów na adres: klub.kregulec@gmail.com

6.3 Koordynator wolontariuszy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania konkretnej przyczyny.