Regulamin Wystawców

 § 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy uczestnikiem wydarzenia, a organizatorem wydarzenia Kregulcowe Dni: Studencka Intryga. Decyzja o uczestnictwie w imprezie jest równoznaczna z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich poleceń zawartych w jego treści, jak również akceptacją regulaminu konwentu, który jest dostępny na stronie internetowej www.kregulec.pl

1.2. Wydarzenie Kregulcowe Dni: Studencka Intryga odbywa się na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, znajdującym się przy ul. Bielskiej 62 (43-400 Cieszyn, województwo śląskie, Polska), od godziny 9:00 w sobotę 14 kwietnia, do godziny 14:00 w niedzielę 15 kwietnia.

1.3. Wydarzenie Kregulcowe Dni: Studencka Intryga organizowane przez Klub Fantastyki Kregulec podlegający Stowarzyszeniu Future Technologies identyfikujące się numerem NIP: 6332235989 z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju przy ulicy Opolska 24/23.

1.4 Wydarzenie jest imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504)

1.5 Osoby wchodzące w skład organizacji wydarzenia są wolontariuszami, którzy nie czerpią z tego tytułu korzyści materialnych ani finansowych.

1.6 Wszelkie opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacyjnych wydarzenia oraz na cele statutowe stowarzyszenia.

 § 2
POSTANOWIENIE SZCZEGÓŁOWE

2.1 Bilety wstępu wynikające ze zgłoszenia wystawcy nie mogą zostać odsprzedane lub oddane osobom niepracującym na stoisku wystawcy.

2.2. Obowiązkiem wystawcy jest utrzymywanie czystości na wynajętej powierzchni przez cały czas trwania wydarzenia.

2.3 Obowiązkiem wystawcy jest uprzątnięcia stoiska do godziny 14.00 w niedzielę.

2.4 Koszt wynajęcia jednej jednostki przestrzeni handlowej (ławka szkolna o wymiarach 130 x 50 cm) na czas trwania wydarzenia wynosi:

– 80 zł – handlowe (osoby prowadzące działalność gospodarczą)
– 25 zł – handmade (osoby tworzące rękodzieła)

2.5 W zależności od liczby wynajętej przestrzeni handlowej przez wystawcę przysługuje konkretna ilość biletów wstępu dla osób pracujących na stoisku w czasie trwania wydarzenia:

1 | 1
2 | 2
3 | 2
4 | 2
5 | 3
6 | 3
7 | 4
8 | 4
9 | 5
10+ | 5

2.6 Opłata za stoisko opłacone gotówką bądź przelewem bankowym pobierana jest przez koordynatora wystawców przed rozpoczęciem wydarzenia.2.7 Opłata za stoisko opłacone w barterze wynosi 150% wartości wynajętej przestrzeni handlowej i pobierana jest przez koordynatora wystawców w czasie trwania wydarzenia.

 § 3
WARUNKI UDZIAŁU

3.1. Warunkiem przyjęcia stoiska jest przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości elektronicznej na adres mailowy wystawcy.kregulec@gmail.com, zatytułowanej Kregulcowe Dni – Zgłoszenie Stoiska, które powinno zawierać:

a) nazwę reprezentowanego podmiotu
b) imię i nazwisko osób reprezentujących podmiot w trakcie trwania wydarzenia
c) informacje dotyczące podmiotu (strona internetowa, profil na portalu społecznościowym Facebook, Instagram)
d) numer telefonu do osoby obsługującej stoisko
e) adres e-mail podmiotu
f) ilość potrzebnego miejsca do wystawienia się ze stoiskiem
g) informacje dotyczące prowadzonej działalności oraz sprzedawanych przedmiotów

3.2. Informacja o przyjęciu stoiska zostanie przesłana na e-maila, z którego zostało przesłane zgłoszenie w czasie do dwóch tygodni i po zamknięciu rejestracji.

3.3. Wynajem miejsca handlowego jest odpłatne zgodnie z cennikiem podanym w regulaminie. Opłatę należy uiścić do dwóch tygodni przed wydarzeniem. Jest to równoznaczne z akredytacją osób obsługujących stoisko.

 § 4
WSPÓŁPRACA

4.1. Przedstawiciel stoiska ma obowiązek dostarczyć koordynatorowi wystawców wszystkie potrzebne materiały promocyjne takie jak logotyp, adres strony internetowej oraz opis swojej działalności – nie później niż do 31.03.2018 r. W innym przypadku organizator nie uwzględni informacji o stoisku w materiałach promocyjnych lub uwzględni tylko tekst informacyjny.

4.2. Organizatorzy przewidują możliwość reklamy poprzez umieszczenie logotypu na stronie internetowej wydarzenia, w informatorze oraz w formie wpisów na mediach społecznościowych

4.3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za braki i błędy w reklamie wynikające z niedociągnięć w druku – poważniejsze niedopatrzenia zostaną oficjalnie sprostowane za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych

 § 5
INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Przez cały czas trwania imprezy, osoby z akredytacją wystawców mogą korzystać z pomocy obsługi konwentu oraz koordynatora wystawców.

5.2. Organizatorzy przewidują możliwość wysłania towaru przez podmiot przed samą imprezą po wcześniejszym uzgodnieniu.

5.3.  Organizatorzy przewidują możliwość wystawienia faktury VAT na prośbę podmiotu, ewentualność należy zgłosić koordynatorowi wystawców przed rozpoczęciem konwentu.

5.4 Dodatkowe wymagania dotyczące stoiska (przedłużacz, prąd itp.) należy zgłosić organizatorom przed wydarzeniem. Podczas trwania wydarzenia organizatorzy nie mogą zagwarantować spełnienia prośby.

5.5 Istnieje możliwość wykupienia przez wystawcę miejsca na własny stojak/wieszak z towarem zamiast ławki.

 § 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W przypadku naruszenia regulaminu wystawców oraz regulaminu konwentu, podmiot zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej, jak i finansowej, za wszelkie szkody wynikające z tego tytułu.

6.2. W przypadku wyrządzeniu szkód przez uczestników, podmiot nie ma prawa ubiegać się o zadośćuczynienie ze strony organizatorów.

6.3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:

a) powielanie multimediów chronionych prawami autorskimi oraz za sprzedaż artykułów bez licencji
b) towar pozostawiony bez opieki
c) brak posiadania kasy fiskalnej

6.4. Decyzję o rozmieszczeniu ławek i przydzieleniu miejsca podejmuje koordynator wystawców. Zmiany dotyczące miejsca można dokonać tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody ze strony koordynatora wystawców.

6.5. Koordynator wystawców zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia stoiska bez podania konkretnej przyczyny.

6.6. Sprawy nie objęte regulaminem rozpatrywane są przez koordynatora wystawców. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy kierować pytania do koordynatora wystawców na adres: wystawcy.kregulec@gmail.com