Regulamin konkursu Cosplay

 § 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy uczestnikiem wydarzenia, a organizatorem wydarzenia Kregulcowe Dni: Studencka Intryga. Decyzja o uczestnictwie w imprezie jest równoznaczna z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich poleceń zawartych w jego treści, jak również akceptacją regulaminu konwentu, który jest dostępny na stronie internetowej www.kregulec.pl

1.2. Wydarzenie Kregulcowe Dni: Studencka Intryga odbywa się na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, znajdującym się przy ul. Bielskiej 62 (43-400 Cieszyn, województwo śląskie, Polska), od godziny 9:00 w sobotę 14 kwietnia, do godziny 14:00 w niedzielę 15 kwietnia.

1.3. Wydarzenie Kregulcowe Dni: Studencka Intryga organizowane przez Klub Fantastyki Kregulec podlegający Stowarzyszeniu Future Technologies identyfikujące się numerem NIP: 6332235989 z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju przy ulicy Opolska 24/23.

1.4 Wydarzenie jest imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504)

1.5 Osoby wchodzące w skład organizacji wydarzenia są wolontariuszami, którzy nie czerpią z tego tytułu korzyści materialnych ani finansowych.

1.6 Wszelkie opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacyjnych wydarzenia oraz na cele statutowe stowarzyszenia.

 § 2
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

2.1 Warunek potwierdzającym udział w konkursie Cosplay jest potwierdzona i opłacona rezerwacja biletu wstępu w systemie internetowym dotyczącym akredytacji do dwóch tygodni przed wydarzeniem.

2.2 Konkurs Cosplay przeznaczony jest dla osób zajmujących się tworzeniem strojów z twórczości nawiązującej do literatury, filmu, gier video, kultury.

2.3 Zwycięzcy konkursu Cosplay zostaną wyłonieni w następujących kategoriach: najlepszy strój, najlepsza prezentacja grupowa, debiut. Ponadto jury zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnego wyróżnienia dla uczestnika.

2.4 Wszystkie stroje oraz występy uczestników konkursu Cosplay są oceniane przez niezawisłe jury, specjalizujące się w dziedzinach cosplayu. Decyzje podjęte przez jury są niepodważalne.

2.5 Uczestnikom konkursu Cosplay przysługuje możliwość przećwiczenia występu przed właściwym konkursem podczas wyznaczonej próby konkursu, która zostanie przeprowadzona w wyznaczonych godzinach określonych w planie programu wydarzenia.

2.6 Przed właściwym konkursem w kategorii „najlepszy strój” odbędzie się obowiązkowa runda jurorów. W trakcie, której sędziowie pragną ocenić jakość wykonania stroju, sposób wykonania, historia powstawania. Konkretna godzina rundy jury zostanie określona w programie wydarzenia.

2.7 Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród uczestnikom nastąpi po wcześniejszej decyzji jury, która odbędzie się natychmiast po ostatnim występie uczestników konkursu.

 § 3
WARUNKI UDZIAŁU

3.1. Warunkiem przyjęcia na stanowisko helper/wolontariusz jest przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości elektronicznej na adres mailowy cosplay.kregulec@gmail.com, zatytułowanej Kregulcowe Dni – Zgłoszenie do konkursu, które powinno zawierać:

a) imię i nazwisko zgłaszanego (w przypadku grupy należy podać imię i nazwisko wszystkich osób wchodzących w skład grupy)
b) kategoria konkursu
c) informacje dotyczące postaci
d) adres e-mail
e) numer telefonu (w przypadku grupy należy podać numer telefonu do lidera grupy)
f) przewidywany czas występu
g) podkład muzyczny/video
h) zdjęcie poglądowe
i) wytyczne co do rozmieszczenia potrzebnych akcesoriów

3.2 Prezentacja sceniczna wykonaniu jednej osoby lub grupy osób nie może trwać krócej niż 30 sekund, oraz nie dłużej niż 5 minut. Przekroczenie czasu wymaga wcześniejszej zgody koordynatora.

3.3 Wszelkie pliki medialne, w tym zdjęcia, podkład muzyczny itp. należy przesyłać drogą e-mailową na adres cosplay.kregulec@gmail.com najpóźniej do tygodnia przed wydarzeniem.

3.4 Wszelkie zmiany dotyczące zgłoszenia należy dokonać do tygodnia przed wydarzeniem.

3.5 Wszelkie zmiany muszą wcześniej zostać zaakceptowane przez koordynatora konkursu Cosplay.

3.6 Niezatwierdzone zmiany zgłoszenia są automatycznie uznawane za nieobowiązujące.

3.7 Informacja o przyjęciu na stanowisko zostanie przesłana na e-maila, z którego zostało przesłane zgłoszenie w czasie do dwóch tygodni i po zamknięciu rejestracji.

 § 4
INFORMACJE DODATKOWE

4.1 Uczestnik zgłaszający się do konkursu Cosplay wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych przez niego do organizatorów wydarzenia.

4.2 Uczestnik konkursu Cosplay wyraża zgodę na prezentację przez organizatora nagrań video oraz zdjęć wykonanych podczas trwania wydarzenia oraz rozpowszechnianie ich w dowolnej formie. Jednocześnie każdy uczestnik może zażądać od organizatora zaprzestania upubliczniania jego wizerunku w sytuacji kiedy może to w istotny sposób naruszyć jego godność osobistą.

4.3 Koordynator zastrzega sobie prawo do przerwania występu i usunięcia uczestnika ze sceny, jeżeli jego zachowanie sceniczne naruszy przyjęte ogólnie normy moralne, będzie gorszące lub pogwałci prawa innych.

4.4 Koordynator zastrzega sobie prawo do usunięcia występu bądź za żądania zmiany jego treści podczas próby cosplayowej, jeśli występ narusza przyjęte ogólnie normy, będzie posiadał elementy erotyki bądź pogwałci prawa innych.

 § 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. W przypadku naruszenia regulaminu konkursu Cosplay oraz regulaminu konwentu, podmiot zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej, jak i finansowej, za wszelkie szkody wynikające z tego tytułu.

5.2 Sprawy nie objęte regulaminem rozpatrywane są przez koordynatora konkursu Cosplay. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy kierować pytania do koordynatora konkursu Cosplay na adres: cosplay.kregulec@gmail.com

5.3 Koordynator konkursu Cosplay zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania konkretnej przyczyny.