Regulamin atrakcji

 § 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy uczestnikiem wydarzenia, a organizatorem wydarzenia Kregulcowe Dni: Studencka Intryga. Decyzja o uczestnictwie w imprezie jest równoznaczna z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich poleceń zawartych w jego treści, jak również akceptacją regulaminu konwentu, który jest dostępny na stronie internetowej www.kregulec.pl

1.2. Wydarzenie Kregulcowe Dni: Studencka Intryga odbywa się na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, znajdującym się przy ul. Bielskiej 62 (43-400 Cieszyn, województwo śląskie, Polska), od godziny 9:00 w sobotę 14 kwietnia, do godziny 14:00 w niedzielę 15 kwietnia.

1.3. Wydarzenie Kregulcowe Dni: Studencka Intryga organizowane przez Klub Fantastyki Kregulec podlegający Stowarzyszeniu Future Technologies identyfikujące się numerem NIP: 6332235989 z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju przy ulicy Opolska 24/23.

1.4 Wydarzenie jest imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504)

1.5 Osoby wchodzące w skład organizacji wydarzenia są wolontariuszami, którzy nie czerpią z tego tytułu korzyści materialnych ani finansowych.

1.6 Wszelkie opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacyjnych wydarzenia oraz na cele statutowe stowarzyszenia.

 § 2
POSTANOWIENIE SZCZEGÓŁOWE

2.1 W czasie trwania wydarzenia koordynator programu lub osoba wyznaczona będzie kontrolowała przebieg programu w trakcie ich trwania w celu zweryfikowania punktu programu.

2.2 Minimalny czas zgłaszanego punktu programu wynosi godzinę zegarową, natomiast maksymalnie cztery godziny zegarowe.

2.3 Punkty programu o tematyce obraźliwej bądź erotycznej nie będą automatycznie odrzucane i nie rozpatrywane.

2.4 Twórca programu zobowiązany jest do wcześniejszego opłacenia biletu wstępu. Punkty programu zgłoszone przez osobę, która nie opłaci biletu wstępu w terminie nie będą brane pod uwagę.

3.5 Twórca programu, którzy prowadzą wszelkiego rodzaju konkursy są zobowiązany do odebrania nagród przeznaczonych dla uczestników przed prowadzonym punktem programu  w biurze organizatorów.

3.6 Twórca programu zobowiązany jest podać numer kontaktowy, który będzie wykorzystywany do komunikacji w czasie trwania wydarzenia.

3.7 Twórcom programu przysługuje zwrot kosztów wynikający ze zniżki, który jest wyliczany procentowo.

1 H | 25%
2 H | 50%
3 H | 75%
4 H | 100%

 § 3
WARUNKI UDZIAŁU

3.1. Warunkiem zostania twórcą atrakcji jest przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości elektronicznej na adres mailowy atrakcje.kregulec@gmail.com, zatytułowanej Kregulcowe Dni – Zgłoszenie Programu, które powinno zawierać:

a) imię i nazwisko osoby lub osób tworzących program w trakcie trwania wydarzenia
b) numer telefonu osoby zgłaszającej punkt programu
c) adres e-mail osoby zgłaszającej punkt programu
d) rodzaj zgłaszanego punktu programu
e) nazwa zgłaszanego punktu programu
f) opis wyjaśniający zgłaszany punkt programu
g) przewidywany czas trwania punktu programu
h) uwagi dotyczące punktu programu

3.2 Informacja o przyjęciu punktu programu zostanie przesłana na e-maila, z którego zostało przesłane zgłoszenie w czasie do dwóch tygodni i po zamknięciu rejestracji.

 § 4
WARUNKI ODBIORU ZNIŻKI

4.1 Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów wynikającego ze zniżki jest uzyskanie podpisu koordynatora programu lub osoby wyznaczonej.

4.2 Odbiór zwrotu kosztów wynikającego ze zniżki odbywa się na sam koniec trwania wydarzenia. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, istnieje możliwość odebrania zwrotu natychmiast po odbytym punkcie programu, jednak chęć należy zgłosić wcześniej organizatorom.

4.3 Jeśli dany punkt programu jest prowadzony przez dwie lub większą liczbę osób, zniżka zostaje podzielona przez ilość osób prowadzących punkt.

 § 5
INFORMACJE DODATKOWE

5.1 Chęć przyjazdu na wydarzenie dzień wcześniej przez twórcę programu będzie możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu i tylko w szczególnych sytuacjach za pomocą wiadomości elektronicznej przesłanej na adres: atrakcje.kregulec@gmail.com

5.2 Jeśli twórca programu nie będzie posiadał możliwości przybyć z przyczyn losowych lub osobistych na wydarzenie, koniecznym jest poinformowanie organizatorów o tym co najmniej tydzień przed wydarzeniem.

5.3 W przypadku nie pojawienia się koordynatora programu w czasie prowadzenia punktu programu, twórca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem wraz z osobą, która była uczestnikiem programu.

 § 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Twórcy programu, którzy w dniu wydarzenia nie ukończyły 18 roku życia zobowiązani są do okazania zgody na udział w wydarzeniu od prawnego opiekuna.

6.2 Koordynator programu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia punktu programu bez podania konkretnej przyczyny.

6.3 Sprawy nie objęte regulaminem rozpatrywane są przez koordynatora wystawców. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy kierować pytania do koordynatora programu na adres: atrakcje.kregulec@gmail.com

6.4 W przypadku wyrażenia chęci poprowadzenia całego bloku programowego należy zgłosić się drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres: atrakcje.kregulec@gmail.com