Regulamin mediów

 § 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy uczestnikiem wydarzenia, a organizatorem wydarzenia Kregulcowe Dni: Studencka Intryga. Decyzja o uczestnictwie w imprezie jest równoznaczna z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich poleceń zawartych w jego treści, jak również akceptacją regulaminu konwentu, który jest dostępny na stronie internetowej www.kregulec.pl

1.2. Wydarzenie Kregulcowe Dni: Studencka Intryga odbywa się na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, znajdującym się przy ul. Bielskiej 62 (43-400 Cieszyn, województwo śląskie, Polska), od godziny 9:00 w sobotę 14 kwietnia, do godziny 14:00 w niedzielę 15 kwietnia.

1.3. Wydarzenie Kregulcowe Dni: Studencka Intryga organizowane przez Klub Fantastyki Kregulec podlegający Stowarzyszeniu Future Technologies identyfikujące się numerem NIP: 6332235989 z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju przy ulicy Opolska 24/23.

1.4 Wydarzenie jest imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504)

1.5 Osoby wchodzące w skład organizacji wydarzenia są wolontariuszami, którzy nie czerpią z tego tytułu korzyści materialnych ani finansowych.

1.6 Wszelkie opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacyjnych wydarzenia oraz na cele statutowe stowarzyszenia.

§ 2
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

2.1. Akredytacja medialna przyznawana jest przez Klub Fantastyki Kregulec na czas trwania wydarzenia Kregulcowe Dni: Studencka Intryga.
2.2. Akredytacja medialna wydawana jest wyłącznie na wniosek podmiotu zainteresowanego współpracą w ramach wydarzenia Kregulcowe Dni: Studencka Intryga

2.3. Akredytacja medialna przyznawana jest maksymalnie 3 osobom.

2.4. Akredytacja medialna jest dokumentem imiennym, przyznawanym nieodpłatnie oraz wydawanym w postaci specjalnego identyfikatora, uprawniającym do przebywania na terenie wydarzenia.

2.5. Akredytacja medialna wydawana jest w punkcie akredytacyjnym przy wejściu do budynku, w którym odbywa się wydarzenie Kregulcowe Dni: Studencka Intryga, po przedstawieniu swoich danych osobowych.

2.6. Identyfikator informujący o przyznanej akredytacji medialnej, musi zostać umieszczony przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla organizatorów oraz uczestników imprezy.

2.7. Organizator wydarzenia Kregulcowe Dni: Studencka Intryga zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji medialnej, bez podawania przyczyny takiej decyzji.

2.8. Organizator wydarzenia Kregulcowe Dni: Studencka Intryga zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji medialnej, jeżeli posiadająca go osoba naruszyła punkty regulaminu konwentu i regulaminu mediów, lub z akredytacji korzysta inna osoba, niż ta, której akredytacja została przyznana.

 § 3
WARUNKI UDZIAŁU

3.1. Warunkiem otrzymania akredytacji medialnej jest przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości elektronicznej na adres mailowy media.kregulec@gmail.com, zatytułowanej „Kregulcowe Dni – Zgłoszenie Mediów”, które powinno zawierać:

a) nazwę reprezentowanego podmiotu
b) imię i nazwisko osób reprezentujących podmiot w trakcie trwania wydarzenia
c) informacje dotyczące podmiotu (strona internetowa, portfolio lub profil na portalu społecznościowym Facebook, Twitter, Instagram lub deviantArt)

3.2. Akredytacja medialna jest bezpłatna, jednakże w zamian organizatorzy oczekują promocji wydarzenia za pośrednictwem stron internetowych lub portali społecznościowych, możliwości autoryzacji wywiadów prasowych oraz przygotowania materiału filmowego, relacji lub fotorelacji

§ 4
WSPÓŁPRACA

4.1. Przedstawiciel mediów ma obowiązek dostarczyć koordynatorowi mediów wszystkie potrzebne materiały promocyjne takie jak logotyp, adres strony internetowej oraz opis swojej działalności – nie później niż do 31.03.2018 r. W innym przypadku organizator nie uwzględni informacji o stoisku w materiałach promocyjnych lub uwzględni tylko tekst informacyjny.

4.2. Organizatorzy przewidują możliwość reklamy poprzez umieszczenie logotypu na stronie intermetowej wydarzenia, w informatorze oraz w formie wpisów na mediach społecznościowych.

4.3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za braki i błędy w reklamie wynikające z niedociągnięć w druku – poważniejsze niedopatrzenia zostaną oficjalnie sprostowane za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych

 § 5
INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Przez cały czas trwania imprezy, osoby z akredytacją medialną mogą korzystać z pomocy obsługi konwentu oraz koordynatora mediów.

 § 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W przypadku naruszenia regulaminu mediów oraz regulaminu konwentu, podmiot zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej, jak i finansowej, za wszelkie szkody wynikające z tego tytułu.

6.2 Sprawy nie objęte regulaminem rozpatrywane są przez koordynatora mediów. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy kierować pytania do koordynatora mediów na adres: media.kregulec@gmail.com